Головна » Послуги » Емітентам цінних паперів

Фондова компанія «Трансферт» надає повний комплекс інформаційно-консультаційних послуг Емітентам з питань діяльності акціонерних товариств, а саме:

Розміщення цінних паперів

Емісія цінних паперів (акцій) - це встановлена в законодавчому порядку послідовність дій емітента з випуску й розміщення цінних паперів. Рішення про випуск акцій приймають акціонери акціонерного товариства шляхом затвердження відповідного рішення на загальних зборах акціонерів. Рішення про випуск акцій оформляється протоколом, котрий повинен мати дані, достатні для забезпечення обсягу прав власників цих паперів. Зокрема в протоколі зазначають мету випуску, види акцій, їхню номінальну вартість, порядок виплати дивідендів, порядок розміщення й викупу акцій тощо. Загальними зборами акціонерів може бути обрані шляхи розміщення цінних паперів, що фіксується в протоколі загальних зборів акціонерів та в проспекті емісії акціонерного товариства щодо яких прийнято рішення про розміщення. Публічне розміщення цінних паперів (акцій) - їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб. Приватне розміщення акцій публічного акціонерного товариства - розміщення акцій шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам такого товариства та заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100. Порядок дій акціонерного товариства під час збільшення або зменшення статутного капіталу визначається Порядком про збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, який затверджений Рішенням НКЦПФБ 14.05.2013 № 822. ТОВ Фондова компанія «Трансферт», як професійний учасник фондового ринку з багаторічним досвідом роботи, пропонує акціонерним товариствам свої послуги по супроводу підчас публічного або приватного розміщення цінних паперів. Практичний досвід нашої компанії допоможе Вам не тільки заощадити гроші і час, але і знайти оптимальні рішення підчас публічного або приватного розміщення цінних паперів.

Придбання емітентом розміщених ним цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства

Відповідно до діючої редакції Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство має право викуповувати раніше розміщені власні акції. Для реалізації даного права акціонерне товариство повинно виконати ряд заходів. ТОВ «Фондова компанія« Трансферт» має великий практичний досвід у супроводі викупу емітентом раніше розміщені власні акції і пропонує послуги з супроводу викупу раніше розміщених власних акцій . Порядок дій емітента під час викупу акцій: • скликати і провести загальні збори акціонерів , на якому буде вирішуватися питання викупу акцій; • розкрити нерегулярну згідно чинного законодавства інформацію на фондовому ринку України; • здійснити процедуру укладання договорів з акціонерами , які мають намір продати належні їм акції. Згідно ст. 68 чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства» кожен власник простих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу емітентом належних йому голосуючих акцій , якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: • злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; • вчинення товариством значного правочину; • зміну розміру статутного капіталу. Акції, що надходять у розпорядження акціонерного товариства в результаті їх викупу останнім, характеризуються єдиним, специфічним правовим статусом. Такі акції є неголосуючими. На них не нараховується дивіденди. Якщо протягом року акції не будуть реалізовані, то вони підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу.

Дроблення/зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску цінних перів з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску цінних паперів

Згідно ст.18 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про дроблення всіх розміщених акціонерним товариством акцій приймаються загальними зборами акціонерів. ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» пропонує свої послуги під час дроблення/зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску цінних перів з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску цінних паперів, що включають в себе: підготовку організаційного плану щодо дій акціонерного товариства підчас дроблення/зменшення номінальної вартості цінних паперів; розробку проектів рішень Наглядової ради акціонерного товариства щодо питань по скликанню загальних зборів акціонерів на яких буде прийматись рішення про дроблення/зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску цінних перів з одночасним збільшенням їх кількості без зміни розміру статутного капіталу; підготовку загальних зборів акціонерів та необхідних документів для прийняття рішення про дроблення/зменшення номінальної вартості цінних паперів; підготовку та подання пакету документів до НКЦПФР для реєстрації випуску акцій акціонерного товариства нової номінальної вартості.

Консолідація/збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску

Згідно ст.18 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про консолідацію всіх розміщених ним акцій приймаються загальними зборами акціонерів акціонерного товариства. У разі консолідації акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» пропонує свої послуги під час консолідації/збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску цінних перів з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу розміру статутного капіталу, що включають в себе: підготовку організаційного плану щодо дій акціонерного товариства підчас консолідації/збільшення номінальної вартості цінних паперів; розробку проектів рішень Наглядової ради акціонерного товариства щодо питань по скликанню загальних зборів акціонерів; підготовку загальних зборів акціонерів та необхідних документів для прийняття рішення про консолідацію/збільшення номінальної вартості цінних паперів; підготовку та подання пакету документів до НКЦПФР для реєстрації випуску акцій акціонерного товариства нової номінальної вартості.

Конвертація/обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску

Згідно ст.18 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство має право здійснити конвертацію/обмін розміщених ним привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі розміщення привілейованих акцій. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про конвертацію/обмін розміщених ним привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі розміщення привілейованих акцій приймаються загальними зборами акціонерів акціонерного товариства. Порядок здійснення конвертації/обміну розміщених привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі розміщення привілейованих акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» пропонує свої послуги під час конвертації/обміну розміщених ним привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу, що включають в себе: підготовку організаційного плану щодо дій акціонерного товариства підчас конвертації/обміну розміщених ним привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу; розробку проектів рішень Наглядової ради акціонерного товариства щодо питань по скликанню загальних зборів акціонерів; підготовку загальних зборів акціонерів та необхідних документів для прийняття рішення про конвертацію/обмін розміщених привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу; підготовку та подання пакету документів до НКЦПФР для реєстрації випуску акцій акціонерного товариства.

Зупинення обігу випуску цінних паперів та анулювання випуску цінних паперів

Згідно з чинним законодавством України, яке регулює діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку України, загальні збори акціонерів акціонерного товариства має право прийняти рішення, про: злиття; приєднання; поділ; виділення; перетворення; ліквідацію. Результатом прийняття загальними зборами акціонерів акціонерного товариства рішень про злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення або ліквідації, є зупинення випуску акцій та подальше анулювання випуску акцій акціонерного товариства. ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» пропонує свої послуги по зупиненню обігу випуску цінних паперів та анулюванню випуску акцій акціонерного товариства за результатами прийнятих рішень загальних зборами акціонерів про злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення або ліквідації акціонерного товариства , що включають в себе: підготовку організаційного плану щодо дій акціонерного товариства під час злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення або ліквідації; розробку проектів рішень Наглядової ради акціонерного товариства з питань по скликанню загальних зборів акціонерів; підготовку загальних зборів акціонерів і необхідних документів для прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення або ліквідації акціонерного товариства; підготовку та подання пакету документів до НКЦПФР для реєстрації випуску акцій акціонерного товариства; підготовку та подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій акціонерного товариства; супровід при реєстрації рішення про реорганізацію товариства , викупу акцій у акціонерів товариства , складання передавального акту тощо; підготовку загальних зборів акціонерів і документів для прийняття рішення про затвердження передавального акту; підготовку та подання пакету документів до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; рекомендації з обрання юридичної компанії (нашого партнера) , яка здійснює комплекс заходів з реєстрації Товариства - правонаступника у відповідних державних органах.

Облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами

ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», як Депозитарна установа надає послуги щодо нарахування, обліку та виплати доходів за цінними паперами (дивідендів).

Перелічені вище послуги дозволяють в будь-який час оперативно надавати інформацію щодо нарахованих, виплачених сум дивідендів, щодо отримання чи неотримання (із зазначенням причини неотримання) дивідендів за певний період.

Організація забезпечення виплати доходів зареєстрованим особам

Згідно п.5 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» для виплати дивідендів акціонерне товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни. Подальший переказ депозитарною установою доходів за цінними паперами є можливим лише власникам, з якими депозитарна установа має укладений договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, у якому депонентом зазначений банківський рахунок.

Відповідно до Положення порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 року № 98, послуга щодо виплати доходу за цінними паперами не входить до переліку послуг, що надаються до укладення договору з власником. Тому виплата доходу за цінними паперами власникам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з емітентом в процесі дематеріалізації, може здійснюватись виключно після укладення з депозитарною установою договору.

Беручи до уваги вище вказане для організації виплати власникам доходів на сьогоднішній день Фондова компанія «Трансферт» використовує систему термінових грошових переказів в національній грошовій одиниці (гривня), використовуючи розгалужену банківську систему України.

Переваги системи виплат:

 • виплата здійснюється при наявності паспорту та ідентифікаційного коду, у будь-якому відділені банку, яке є найзручнішим для акціонера, незалежно від місця його проживання;
 • після передачі відомості на виплату грошових коштів до Відділу грошових переказів, менше ніж через 1 годину переказ готовий до виплати в будь-якому з відділень в Україні;
 • зменшення часових затрат праці бухгалтерії Вашого товариства по підготовці необхідних документів на виплату грошових коштів акціонерам та проведення виплат;
 • система термінових грошових переказів вирішує проблему великої відстані проживання акціонерів від Товариства;
 • зручність, простота, швидкість переказу та надійність - головні риси системи термінових грошових переказів.

В разі Вашої зацікавленості у проведенні виплат дивідендів акціонерам Фондова компанія «Трансферт» пропонує укласти угоду по обслуговуванню Ваших акціонерів. Для здійснення розрахунків Товариство перераховує суму, необхідну для виплати, на відповідний рахунок Фондова компанія «Трансферт». В свою чергу, Фондова компанія «Трансферт» перераховує вказану суму на транзитний рахунок Банку, готує та надає в електронному вигляді файл та оригінал відомості виплат з даними отримувачів (згідно ст.30 Розділу VІ Закону України «Про акціонерні товариства». Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати). Протягом години після обробки інформації перекази доступні до виплати у будь-якому відділені Банку.

Заходи підчас злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та в результаті ліквідації емітентів цінних паперів

Законом України «Про акціонерні товариства» визначається порядок дій акціонерного товариства підчас злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або ліквідації акціонерного товариства, їх правовий статус, діяльність, права та обов'язки акціонерів.

ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» пропонує своїм клієнтам послуги під час злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або ліквідації акціонерного товариства, що включають в себе:

підготовку організаційного плану щодо дій акціонерного товариства підчас злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або ліквідації;

 • розробку проектів рішень Наглядової ради акціонерного товариства щодо питань по скликанню загальних зборів акціонерів;
 • підготовку загальних зборів акціонерів та необхідних документів для прийняття рішення про злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або ліквідації акціонерного товариства;
 • підготовку та подання пакету документів до НКЦПФР для реєстрації випуску акцій акціонерного товариства;
 • підготовку та подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій акціонерного товариства;
 • супроводження під час реєстрації рішення про реорганізацію товариства, викупу акцій у акціонерів товариства, складання передавального акту тощо;
 • підготовку загальних зборів акціонерів та документів для прийняття рішення про затвердження передавального акту;
 • підготовку та подання пакету документів до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 • рекомендації щодо обрання юридичної компанії (нашого партнера), яка здійснює комплекс заходів по реєстрації Товариства-правонаступника у відповідних державних органах.
Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів власників цінних паперів емітента та виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії

Як показує практика, точне дотримання вимог законодавства щодо порядку скликання, проведення та документального оформлення загальних зборів акціонерів - є гарантією того, що в майбутньому рішення загальних зборів акціонерів не буде визнано в судовому порядку недійсним. В зв'язку з цим ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» пропонує послуги по підготовці, інформаційному та організаційному супроводу проведення загальних зборів акціонерів (в тому числі і в умовах корпоративних конфліктів):

 • підготовка організаційного плану щодо скликання та проведення загальних зборів; розробка проектів рішень Наглядової ради акціонерного товариства щодо питань по скликанню загальних зборів акціонерів; розробка порядку денного загальних зборів акціонерів;
 • публікація тексту повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів в офіційних друкованих засобах масової інформації, здійснення розсилки повідомлень про проведення загальних зборів акціонерам, передбаченим статутом акціонерного товариства способом згідно переліку на дату, яка визначена Наглядовою радою емітента;
 • розробка проектів рішень по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів;
 • підготовка макетів мандатів, бюлетенів, протоколів мандатної та лічильної комісії;
 • розробка сценарію проведення загальних зборів акціонерів, підготовка текстів доповідей для виступаючих та опрацювання питань, які можуть виникнути під час проведення загальних зборів акціонерів;
 • консультування Емітента щодо дій акціонера по використанню його права та строків щодо:
 • ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного;
 • внесення пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства;
 • внесення пропозиції щодо обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів;
 • внесення пропозиції щодо обрання нового особового складу правління товариства;
 • внесення пропозиції щодо обрання нового особового складу наглядової ради товариства;
 • внесення пропозиції щодо обрання нового особового складу ревізійної комісії;
 • ознайомлення з формою і текстом бюлетеня для голосування.
 • здійснення повноважень реєстраційної комісії (проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах) та/або лічильної комісії (проведення підрахунку голосів за результатами голосування), фіксація проведення зборів технічними засобами;
 • проведення загальних зборів акціонерів (Голова, секретар);
 • складання протоколу реєстраційної комісії та протоколів лічильної комісії;
 • складання протоколу загальних зборів акціонерів. оформлення документів за результатами загальних зборів-протоколу загальних зборів, протоколів реєстраційної комісії та лічильної комісії, переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
 • підготовка та оприлюднення особливої інформації за наслідками загальних зборів;
 • внесення змін в депозитарній системі за наслідками загальних зборів.

Доцільність використання технічних засобів:

 • збереження конфіденційності персональної інформації, яка міститься у обліковому реєстрі власників цінних паперів емітента;
 • оперативність доступу та контролю інформації;
 • швидкість обробки даних та формування вихідних документів;
 • повністю відсутність ризику по операційним помилкам;
 • гарантія забезпечення точності результатів підрахунків;
 • оперативне відновлення та надання інформації за запитом акціонерного товариства стосовно реєстрації та результатів персональних голосувань по усім питанням порядку денного зборів;
 • підвищення іміджу акціонерного товариства по відношенню до акціонерів та інших зацікавлених осіб;
 • підвищення довіри акціонерів до акціонерного товариства, яке будує відносини з надійним та професійним партнером.

Фахівцями ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» використовується програмне забезпечення, яке дає можливість значно скоротити витрати та строки проведення зборів, а саме:

 • оперативно проводити реєстрацію акціонерів, які прибули на збори;
 • друкувати бюлетені для голосування з використанням штрих-кодів;
 • друкувати переліки акціонерів, що зареєструвались для участі на зборах та протокол реєстраційної комісії;
 • вносити в базу даних результати голосування за допомогою ручних пристроїв сканування штрих-кодів;
 • автоматично підраховувати результати голосування та друкувати протоколи лічильної комісії (у тому числі за результатами кумулятивного голосування).

Комплексний та професійний підхід до проблем корпоративного управління дозволяє нам на високому рівні надавати весь спектр послуг, пов’язаних з підготовкою, скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів.

Тарифи основних послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів

№ з/п Назва послуги Тариф
1 Розробка тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (в залежності від складності питань) від 750 до 1250 грн.
2 Публікація тексту повідомлення у друкованому засобі масової інформації (в залежності від об’єму інформації) від 2 500 грн.
3 Здійснення розсилки повідомлення акціонерам простими листами (за 1 лист) від 7,75 грн.
4 Здійснення розсилки повідомлення акціонерам рекомендованими листами (за 1 лист) від 11,75 грн.
5 Консультування Емітента щодо дій акціонера (в залежності від ступеня конфліктної ситуації в Акціонерному товаристві) за домовленістю
6 Розробка проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 1 500 грн.
7 Аналіз проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів на відповідність нормам чинного законодавства України та надання рекомендацій 1000 грн.
8 Розробка бюлетенів для голосування, протоколів реєстраційної та лічильної комісій, згідно норм чинного законодавства України та форматування їх в залежності від об’єму проектів рішень 2 000 грн.
9 Підготовка та приведення даних реєстру акціонерів у відповідність до структури "Автоматизованої системи підготовки та проведення зборів акціонерних товариств" (в залежності від кількості акціонерів) від 500 до 1000 грн.
10 Проведення реєстрації акціонерів та підрахунок голосів за допомогою комп’ютерної техніки, використанням сканерів штрих-кодів та спеціалізованого програмного продукту (3 співробітника без відрядження з м. Київ) 10 000 грн.
11 Проведення загальних зборів акціонерів (Голова, секретар) (2 співробітника без відрядження з м. Київ) із складенням Протоколу зборів 2 500+500 грн.
12 Підписання Головою зборів та/або секретарем інших документів загальних зборів акціонерів крім Протоколу до 2 000 грн.
13 Транспортні витрати по м. Київ (автомобілем) до 1 000 грн.
14 Транспортні витрати за межі м. Київ (автомобілем) в залежності від відстані
15

Транспортні витрати за межі м. Київ (поїздом)

в залежності від місця призначення та кількості квитків
16

Витрати на відрядження працівника за межі м. Київ (1 доба)

300 грн.

Приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

30 квітня 2009 р. набув чинності Закон України «Про акціонерні товариства». Стаття 5, розділ I цього Закону передбачає поділ усіх акціонерних товариств (АТ) на публічні (ПАТ) і приватні (ПрАТ). Кількість акціонерів ПрАТ не може бути більше 100 акціонерів. Якщо в товаристві більш ніж 100 акціонерів, то воно має бути ПАТ. Також, стаття 24, розділ I передбачає, що ПАТ повинні пройти процедуру лістингу на одній із фондових бірж. Крім того, у статті 20, розділу II зазначається, що акції АТ існують винятково в бездокументарній формі. У заключних положеннях Закону визначене, що до 29 жовтня 2010 р. випуски акцій АТ повинні бути переведені із документарної форми існування в бездокументарну, а до 30 квітня 2011 р. АТ повинні визначитися зі своїм типом (ПрАТ або ПАТ), а також привести у відповідність до Закону свою діяльність, Статут та внутрішні положення. Звертаємо Вашу увагу, що без приведення діяльності АТ у відповідність до вимог Закону неможливі зміни розміру статутного капіталу, деномінація акцій і емісія цінних паперів.

Порядок дій емітента по приведенню діяльності АТ до вимог Закону:

 • визначитися з типом товариства (ПрАТ або ПАТ);
 • розробити Статут і внутрішні документи АТ;
 • прийняти відповідні рішення на загальних зборах акціонерів;
 • зареєструвати зміни до Статуту /нову редакцію Статуту/ у Державного Реєстратора;
 • замінити установчі документи АТ у зв'язку зі зміною назви.

Фондова компанія «Трансферт», як професійний учасник фондового ринку з більш ніж 15-тирічним досвідом роботи, пропонує Вам сприяння й допомогу в даному питанні. Практичний досвід нашої компанії допоможе Вам не тільки заощадити гроші і час, але й знайти оптимальні рішення в процесі приведення діяльності Вашого товариства до норм нового Закону.

Приведення діяльності товариства «під ключ».

 • підготовка детального організаційного плану заходів;
 • забезпечення скликання загальних зборів акціонерів;
 • розробка індивідуального статуту і внутрішніх положень ПрАТ/ПАТ;
 • проведення загальних зборів акціонерів;
 • підготовка повного комплекту документів по загальних зборах акціонерів.

Підготовка статуту для товариства:

 • розробка індивідуального статуту ПрАТ/ПАТ (з урахуванням побажань емітента).

Надання типового статуту для товариства:

 • надання типового Статуту для ПАТ/ПрАТ

Переведення випуску цінних паперів емітента із документарної форми існування у бездокументарну

Стратегія ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» – постійний розвиток і пошук нових послуг для задоволення потреб клієнтів. Так, в зв’язку із вступом в силу Закону України «Про акціонерні товариства», стало актуальним проведення заходів щодо дематеріалізації (переведення випуску цінних паперів із документарної форми існування у бездокументарну). Фондова компанія «Трансферт» має великий практичний досвід в проведенні дематеріалізації та пропонує послуги із супроводу заходів щодо дематеріалізації.

Порядок дій емітента щодо дематеріалізації випуску акцій: 

 • скликати та провести загальні збори акціонерів, на яких приймаються рішення по дематеріалізації;
 • укласти договір з депозитарієм для обслуговування випуску цінних паперів АТ;
 • обрати депозитарну установу, до якої планується переведення рахунків акціонерів (реєстр);
 • опублікувати повідомлення про дематеріалізацію і персонально повідомити акціонерів;
 • внести зміни до Статуту (в разі необхідності);
 • надати документи в НКЦПФР для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування;
 • отримати код цінних паперів (ISIN);
 • депонувати глобальний сертифікат цінних паперів;
 • забезпечити передачу реєстру акціонерів до депозитарної установи;
 • забезпечити відповідальне збереження архіву Емітента (документи, згідно яких були внесені зміни у реєстр за весь період існування у документарній формі цінних паперів Емітента);

Дематеріалізація випуску акцій «під ключ»: 

 • розробка індивідуального плану по дематеріалізації випуску;
 • забезпечення скликання загальних зборів акціонерів (див. послуга збори);
 • підготовка повного пакету документів для загальних зборів акціонерів;
 • проведення загальних зборів акціонерів;
 • підготовка документів в НКЦПФР для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування;
 • отримання коду ISIN;
 • підтримка та консультування Емітента при укладанні договору з обраним депозитарієм та депонуванні глобального сертифіката;
 • забезпечення приймання реєстру акціонерів;
 • відкриття рахунків акціонерам і зарахування на них цінних паперів у депозитарній установі (ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»).

Супровід дематеріалізації:

 • підготовка індивідуального плану по дематеріалізації випуску;
 • підготовка документів загальних зборів;
 • підготовка документів для заміни свідоцтва про випуск акцій;
 • підтримка та консультування Емітента при отриманні коду ISIN;
 • підтримка та консультування Емітента при укладанні договору з депозитарієм та депозитарною установою.

Формування звітів та довідкових матеріалів, що характеризують обіг цінних паперів

Згідно «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 24.12.2013 року за № 2180/24712, яке регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів) цінних паперів емітентами цінних паперів, встановлений обов'язок емітентів щодо подачі регулярної (квартальної, річної) інформації. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, у тому числі міжнародні фінансові організації, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.

Крім того, «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», яке затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 24.12.2013 року за № 2180/24712, встановлює строки для розкриття регулярної річної інформації, а саме:

 • розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним роком;
 • опублікування у офіційному друкованому виданні - у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним роком;
 • подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - не пізніше 01 червня року, наступного за звітним роком;
 • емітенти цінних паперів до моменту подання регулярної річної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщують її на сторінці в мережі Інтернет.

Особлива інформація

«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», яке затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року і зареєстроване в Міністерстві юстиції 24.12.2013 року за № 2180/24712, встановлює строки для розкриття особливої інформації, а саме:

 • у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;
 • в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;
 • подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - протягом семи робочих днів після дати вчинення дії.

До особливої інформації емітента цінних паперів належать відомості про:

 • прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
 • прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу);
 • факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
 • одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;
 • зміну складу посадових осіб емітента;
 • зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
 • рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
 • рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
 • порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
 • рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

Обов'язок здійснювати розкриття регулярної квартальної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:

 • акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
 • державні (національні) акціонерні товариства;
 • холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
 • підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
 • емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення облігацій підприємств;
 • емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій;
 • емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних сертифікатів;
 • емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення сертифікатів ФОН;
 • емітентів, цінні папери яких перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі.

 ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» звертає увагу емітентів цінних паперів на те, що при поданні регулярної (квартальної, річної) та особливої інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку емітент зобов'язаний подавати (надсилати) таку регулярну (квартальну, річну) та особливу інформацію у паперовій та електронній формах на електронному носії інформації або у вигляді електронних документів. Регулярна (квартальна, річна) та особлива інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

 Подання регулярної (квартальної, річної) та особливої інформації емітентами цінних паперів - професійними учасниками фондового ринку, банками, страховиками, інститутами спільного інвестування, емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій і сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу фондової біржі до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, здійснюється виключно до нормативно-правового акту, що регулює порядок подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів.

 У зв'язку з вищевикладеним, ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» надає послуги по підготовці та подачі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікації і розміщенню в мережі інтернет регулярної річної інформації та особливої інформації.

Причини, з яких Ви можете доручити нам підготовку регулярної річної інформації та особливої інформації:

 • ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» має достатній досвід у підготовці і подачі річної звітності Публічних та Приватних акціонерних товариств, а також особливої інформації;
 • економія часу. Підготовка регулярної річної інформації - досить громіздкий процес, який вимагає певного часу, отже - це час ваших працівників;
 • при подачі регулярної річної інформації чи особливої інформації можуть виникати певні проблеми з виправленням помилок, недоліком інформації, а це - зайві витрати часу і нервів. Оскільки ми знаємо специфіку діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і її територіальних органів, ми вирішуємо цю проблему за Вас;
 • ми маємо відповідне технічне забезпечення для формування звіту чи особливої інформації, доступ до законодавчої бази (прямий доступ в Інтернет, електронна пошта на кожному робочому місці), що дозволяє відслідковувати будь-які зміни, що досить часто відбуваються в чинному законодавстві України. Це зніме ризик  несвоєчасної подачі чи неповної подачі необхідної інформації щодо акціонерного товариства.

За неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку емітент несе відповідальність відповідно до ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" - накладання штрафу в розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Організація збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства

Найбільш поширеним способом залучення інвестицій акціонерним товариством є додатковий випуск акцій шляхом публічного або приватного розміщення.

Загальна процедура збільшення статутного капіталу товариства регламентується розділом ІV Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та значною кількість нормативних документів НКЦПФР.

ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» пропонує послуги з супроводження додаткового випуску акцій, що включає в себе (але не обмежується цим):

 • розробка організаційного плану заходів щодо збільшення (зменшення) статутного капіталу АТ;
 • консультування з питань оцінки та затвердження ринкової вартості акцій наглядовою радою або загальними зборами акціонерів товариства; проведення загальних зборів акціонерів з метою прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ;
 • підготовка оголошення про проведення загальних зборів акціонерів для прийняття рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу;
 • підготовка проекту протоколу загальних зборів; підготовка та подання пакету документів до НКЦПФР для реєстрації випуску акцій у разі приватного розміщення, отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (за довіреністю);
 • підготовка документів для реєстрації випуску акцій та проспекту емісії у разі публічного розміщення, отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (за довіреністю);
 • підготовка та опублікування в офіційному виданні НКЦПФР всієї інформації, що оприлюднюється під час додаткової емісії акцій;
 • консультування та супровід дій емітента при проведенні розміщення акцій;
 • підготовка та подання документів для присвоєння міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів;
 • підготовка документів необхідних для депонування тимчасового глобального сертифікату та зарахування цінних паперів на рахунок емітента цінних паперів;
 • підготовка оголошення про проведення загальних зборів акціонерів для затвердження змін до статуту в зв’язку із збільшенням статутного капіталу;
 • підготовка проекту протоколу загальних зборів щодо внесення змін до статуту в зв’язку із збільшенням статутного капіталу;
 • підготовка та подання пакету документів до НКЦПФР для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (за довіреністю);
 • підготовка документів необхідних для депонування глобального сертифікату.

І це не повний перелік дій, які потрібно здійснити. Процедура збільшення статутного капіталу є дуже тривалою (9 – 12 місяців), складною та потребує підготовки значної кількості документів. Багаторічний досвід показує, що найскладнішими етапами є підготовка пакетів документів для звернення до НКЦПФР з метою отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та під час реєстрації звіту за наслідками розміщення цінних паперів.

Таким чином, з метою уникнення складнощів протягом всього процесу збільшення статутного капіталу, необхідно його супроводження кваліфікованими фахівцями.

Фахівці ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» мають значний досвід щодо всіх процедур та можуть надати кваліфіковану допомогу у супроводженні всього процесу «під ключ».

Консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них

ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» надає консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них, включає в себе:

 • розробку рекомендацій та консультування з питань корпоративного управління;
 • коментар нормативних документів та норм чинного законодавства, що регулюють питання корпоративних відносин в Україні;
 • розробку рекомендацій щодо застосування господарського права;
 • розробку рекомендацій та практичне здійснення за допомогою розроблених організаційно-юридичних заходів з оформленням відповідних документів щодо припинення юридичної особи шляхом виділу, поділу, злиття (приєднання), перетворення та послуги по ліквідації юридичної особи;
 • консультування з приводу оформлення документів відповідно до вимог чинного законодавства;
 • консультування, оформлення та супровід угод щодо відчуження прав власності на цінні папери;
 • проведення комплексного аналізу моделей корпоративного управління на предмет відповідності вимогам чинного законодавства, виникнення потенційних корпоративних конфліктів, недружніх поглинань і захоплень;
 • консультування та супровід по вирішенню корпоративних конфліктів;
 • консультування з питань структурування взаємовідносин між засновниками (акціонерами) та виконавчими органами;
 • консультування з питань ефективних схем управління шляхом впровадження додаткових / обмежених повноважень окремих органів;
 • розробка схем захисту прав міноритарних акціонерів;
 • консультування і надання юридичних послуг при припиненні обігу цінних паперів та анулювання випуску акцій;
 • супровід процедур дематеріалізації акцій.
ОСТАННI НОВИНИ
23.04.2019
23 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської сільської ради.
22.04.2019
18 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС" за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 4, адміністративна будівля, 4-й поверх.
10.04.2019
08 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Вімм-Білль-Данн Україна" за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.
© ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
    Всi права застережено