Головна » Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС"

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство "ОРЛАН-ТРАНС" (далі – Товариство) місцезнаходження якого: 79024, м. Львів, вул. Пластова, 4, код ЄДРПОУ 05461378, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 18 квітня 2019 року об 11.00 годині за адресою: 79024, м. Львів, вул. Пластова, 4, адміністративна будівля, 4-й поверх.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 18 квітня 2019 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення – о 10 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Проект порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
 4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, перспективи розвитку на 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Зміна типу та найменування Товариства.
 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 13. Відкликання членів Правління Товариства та підтвердження повноважень Голови Правління Товариства.
 14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
 15. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
 16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 4, кабінет №2 - щосереди з 12-00 до 15-00 та/чи по тел. 0322 94-03-05, а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Хромець Володимир Іванович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів – http://orlantrans-pat.webnode.com.ua.

Станом на 06 березня 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 5 729 834 штуки, кількість голосуючих складає 3 992 714 штук.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та за консультаціями по всім питанням участі у Загальних зборах звертатись необхідно до Депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: 01133, м.Київ, вул. Є.Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 490-72-77, 496-03-85 (внутрішній номер 1 або 2).

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів.

«Обрати лічильну комісію Загальних зборів з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович; Член Лічильної комісії – Оробей Вадим Ларіонович; Член Лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

-   доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.; відповіді на запитання – до 5 хв.; усі звернення, запитання по питанням порядку денного Загальних зборів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

-   голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;

-   голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на Загальних зборах; після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування; підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.; бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання.

-   Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних зборів».

3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.

«Обрати Головою Загальних зборів - Хромця Володимира Івановича, Секретарем Загальних зборів – Січевич Ірину Миколаївну».

4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, перспективи розвитку на 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

«Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та перспективи розвитку на 2019 рік».

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт Наглядової ради за результатами господарської діяльності Товариства у 2018 році».

6. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році».

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

 «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік».

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

«Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018р. Виплату дивідендів за 2018 рік не проводити».

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».

11. Зміна типу та найменування Товариства.

«1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариства "ОРЛАН-ТРАНС" на Приватне акціонерне товариство "ОРЛАН-ТРАНС"».

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки  (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною найменування Товариства».

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

«1. У зв’язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого цими Загальними зборами».

13. Відкликання членів Правління Товариства та підтвердження повноважень Голови Правління Товариства.

 «1. У зв’язку із скороченням кількісного складу Правління Товариства відкликати наступних членів Правління Товариства: Яремчук Лідію Євгенівну, Січевич Ірину Миколаївну.

2. Підтвердити повноваження діючого Голови правління Товариства  – Хромця Володимира Івановича».

14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

«У зв’язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме:

-   «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС";

-   «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС";

Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

Встановити, що нові редакції внутрішніх Положень Товариства набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС"».

15. Скасування внутрішніх положень Товариства.

«Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства, що діяли на дату прийняття цього рішення:

-   «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС";

-   «Про Правління Публічного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС"».

16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

«По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування».

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

«З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514–VI, прийняти рішення про попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.

Надати Голові Правління Товариства права підпису таких правочинів, а саме: правочин на іпотеку та на передачу заставного майна; залучення кредитних коштів для реалізації планів здійснення господарської діяльності Товариства; укладення договорів купівлі-продажу основних засобів, об’єктів нерухомості, укладення договорів поруки, тощо, пов`язаних з реалізацією перспективних планів Товариства.

Затвердити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 300 000 000 грн. (триста мільйонів) гривень».

ПАТ “Орлан-Транс”

ОСТАННI НОВИНИ
23.04.2019
23 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської сільської ради.
22.04.2019
18 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС" за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 4, адміністративна будівля, 4-й поверх.
10.04.2019
08 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Вімм-Білль-Данн Україна" за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.
© ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
    Всi права застережено