Головна » Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ»

 Приватне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере! Приватне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 30249520, Київська область, Рокитнянський район, село Ромашки, вулиця Покровська, будинок 22 А, повідомляє вас, що 08 квітня 2019 року о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) за адресою: Київська область, Рокитнянський район, село Ромашки, вулиця Покровська, будинок 22 А, кімната № 1. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 11-00 годин до 11-45 годин за місцевим часом.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку, складеного станом на 02 квітня 2019 року, та які мають право на таку участь або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи, у якій емітент відкрив рахунки в цінних паперах власникам акцій: ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 490-72-77.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів):

 

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Хоменко Віталій Іванович; член лічильної комісії – Заліський Андрій Михайлович; член лічильної комісії – Слободенко Марія Станіславівна».

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства:

-   доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;

-   відповіді на запитання – до 5 хв.;

-   усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

-   голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;

-   голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;

-   після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;

-   підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;

-   бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання».

3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню:

«­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2018 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

5. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною».

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік».

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення по питанню:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 р., за рахунок прибутку минулих звітних періодів».

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2019 рік.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2019 рік».

9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Сапожніка Віталія Володимировича, Перникозу Володимира Васильовича, Філончук Оксану Миколаївну, які обрані річними Загальними зборами Товариства 25 квітня 2017 р.».

10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по питанню:

«Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Ворону Віталію Івановичу підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

11. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення по питанню:

«Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочинів:

- щодо придбання та продажу, у тому числі на експорт, яйця курячого, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме  1 000 млн. грн.

- щодо надання в оренду майна Товариства, у тому числі нерухомого, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 300 млн. грн.

- щодо здійснення реконструкції та будівництва об’єктів нерухомого майна, включаючи обладнання, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 млн. грн.;

 - щодо придбання та продажу обладнання, транспортних засобів та інших матеріальних цінностей (основних засобів, сировини, тощо), загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 200 млн. грн.;

- придбання та продажу нерухомого майна, в тому земельних ділянок, будівель, споруд, майнових комплексів загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 100 млн. грн.;

- щодо придбання послуг у тваринництві, загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 1 000 млн. грн.; 

- щодо придбання біологічних активів загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 2 000 млн. грн.;

- щодо отримання грошових коштів у позику (фінансова допомога) загальною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 1 000 млн. грн.»  

12. Про подальше схвалення значного правочину.

Проект рішення по питанню:

«Схвалити Договір № 01/09-2018 від 01 вересня 2018 р., укладений виконавчим органом Товариства, предметом якого є придбання Товариством птиці – курки яйценосної на загальну суму 35,8 млн. грн.»

13. Про подальше схвалення значного правочину.

Проект рішення по питанню:

«Схвалити Договір про надання послуг по утриманню птиці № YAS-18/10/18-12 від 19 жовтня 2018 р., укладений виконавчим органом Товариства, предметом якого є отримання Товариством послуг по утриманню птиці – курки яйценосної на загальну суму 120 млн. грн.»

14. Про зміну основного виду економічної діяльності Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Змінити основний вид економічної діяльності Товариства на такий: Код КВЕД 01.47 Розведення свійської птиці.»

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська область, Рокитнянський район, село Ромашки, вулиця Покровська, будинок 22 А, кімната № 1, у робочі дні з 8-00 до 17-00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що  стосуються  питань  порядку  денного  – головний бухгалтер  Переклад Валентина Вікторівна,  тел. (044) 389-38-70.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://malunove.pat.ua

Станом на 21 лютого 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 100 000 штук, кількість голосуючих складає 96 323  штук.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

                       Наглядова рада ПРАТ «МАЛИНОВЕ»

ОСТАННI НОВИНИ
23.04.2019
23 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської сільської ради.
22.04.2019
18 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС" за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 4, адміністративна будівля, 4-й поверх.
10.04.2019
08 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Вімм-Білль-Данн Україна" за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.
© ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
    Всi права застережено