Головна » Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крушинський птахівничий комплекс»

 

Приватне акціонерне товариство «Крушинський птахівничий комплекс»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних зборів акціонерів

                Шановний акціонере! Приватне акціонерне товариство «Крушинський птахівничий комплекс» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 30967249, Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, повідомляє, що 25 квітня 2019 року о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, адмінбудівля, 1-й поверх, кімната переговорів.  Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 11-00 до 11-45 годин за місцевим часом.

                У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку, складеного станом на 24 годину 19 квітня 2019 року, та які мають право на таку участь або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

                Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

                Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Хоменко Віталій Іванович; Член лічильної комісії – Бутрій Наталія Орестівна; Член лічильної комісії - Косівська Богдана Миколаївна».

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства:

-   доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;

-   відповіді на запитання – до 5 хв.;

-   усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

-   голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;

-   голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;

-   після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;

-   підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;

Бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання».

3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню:

«­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2018 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

5. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізора задовільною».

 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік».

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення по питанню:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів».

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2019 рік.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2019 рік».

9. Про відкликання Ревізора Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Відкликати Ревізора Товариства Федоренко Юлію Юріївну, яка обрана річними Загальними зборами Товариства 27 квітня 2017 р.».

10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по питанню:

«Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Діденко Сергію Володимировичу підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крушинський птахівничий комплекс» в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

Проект рішення по питанню:

«У зв’язку з необхідністю приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до норм діючого законодавства України, внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме: «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Крушинський птахівничий комплекс» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Крушинський птахівничий комплекс». Доручити Директору Товариства Діденко Сергію Володимировичу підписати «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Крушинський птахівничий комплекс» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Крушинський птахівничий комплекс.»

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська  область, Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, будинок 11, адмінбудівля, 1-й поверх, приміщення бухгалтерії, у робочі дні з 8-00 до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються  питань  порядку  денного  –  головний бухгалтер Синицький Олександр Олександрович, тел. (044) 354-29-60.

        Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://kruptako.pat.ua.

Станом на 12 березня 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 422 894 328 штук, кількість голосуючих складає 408 862 046  штук.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

        Наглядова рада ПРАТ «КРУПТАКО»

ОСТАННI НОВИНИ
23.04.2019
23 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської сільської ради.
22.04.2019
18 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС" за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 4, адміністративна будівля, 4-й поверх.
10.04.2019
08 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Вімм-Білль-Данн Україна" за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.
© ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
    Всi права застережено