Головна » Повідомлення про збори ПрАТ "ЛТМ"

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Лисичанськтехмастила"!

Повідомляємо Вам, що Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА" (ід.код 30482011), далі – ПрАТ "ЛТМ", адреса місцезнаходження: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, відбудуться 28 квітня 2016 р. о 11:00 за місцевим часом за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 10:00 до 10:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:

 1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
 2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
 3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 24 годину 22.04.2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЛТМ".
 2. Про обрання членів лічильної комісії ПрАТ "ЛТМ".
 3. Про затвердження річного звіту ПрАТ "ЛТМ".
 4. Про затвердження висновку Ревізора ПрАТ "ЛТМ".
 5. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ЛТМ" з урахуванням вимог, передбачених законом.
 6. Про прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
 7. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "ЛТМ".
 8. Про обрання членів Наглядової ради.
 9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПрАТ "ЛТМ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що вповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради ПрАТ "ЛТМ".
 10. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора, обрання Ревізора ПрАТ "ЛТМ".

Додаткова інформація до п.3 порядку денного зборів:

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ЛТМ" за 2015 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2015р.

2014р.

Усього активів

839

886

Основні засоби

283

299

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

22

22

Сумарна дебіторська заборгованість

0

30

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

4

Нерозподілений прибуток (збиток)

(1 323)

(1 201)

Власний капітал

(459)

(337)

Статутний капітал

864

864

Довгострокові зобов’язання

1 073

0

Поточні зобов’язання

225

1 223

Чистий прибуток (збиток)

(122)

(81)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 455 632

3 455 632

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на третьому поверсі. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-06

Наглядова рада ПрАТ "ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА"

ОСТАННI НОВИНИ
11.08.2017
ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ"! Депозитарна установа – ТОВ "Фондова компанія "Трансферт" повідомляє про внесення змін до типового Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
11.08.2017
Відбулись річні загальні збори акціонерів в акціонерних товариствах на яких були прийняті рішення про зміну типу з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
18.04.2016
17 квітня 2016 року відбулись річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "Магазин "Будинок меблів" за адресою: місто Київ, бульвар Дружби народів, 23.
© ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
    Всi права застережено