Головна » Повідомлення про збори ПАТ "МАЛИНОВЕ"

 Публічне акціонерне товариство "МАЛИНОВЕ"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

            Шановний акціонере! Публічне акціонерне товариство "МАЛИНОВЕ", код ЄДРПОУ 30249520, Київська область, Рокитнянський район, село Ромашки, вулиця Леніна, будинок 22-А, повідомляє вас, що 27 квітня 2016 року о 12:00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "МАЛИНОВЕ" за адресою: Київська область, Рокитнянський район, село Ромашки, вулиця Леніна, будинок 22-А. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 11:00 годин до 11:45 годин за місцевим часом.

            У річних загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку, складеного станом на 21 квітня 2016 року, та які мають право на таку участь або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи, у якій емітент відкрив рахунки в цінних паперах власникам акцій: ТОВ "Фондова компанія "Трансферт" за адресою м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2)

            Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

            Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "МАЛИНОВЕ" наступний:

 1. Про обрання лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
 8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рік.
 9. Про зміну типу Товариства з публічного та приватне.
 10. Затвердження змін до Статуту Товариства.
 11. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
 12. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 16. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
 17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства.
 19. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів.
 20. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера –  юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

            Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються  питань  порядку  денного  –  Переклад Валентина Вікторівна,  тел. (044) 585-16-43.      

            Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення.

Наглядова рада ПАТ "МАЛИНОВЕ"

ОСТАННI НОВИНИ
11.08.2017
ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ"! Депозитарна установа – ТОВ "Фондова компанія "Трансферт" повідомляє про внесення змін до типового Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
11.08.2017
Відбулись річні загальні збори акціонерів в акціонерних товариствах на яких були прийняті рішення про зміну типу з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
18.04.2016
17 квітня 2016 року відбулись річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "Магазин "Будинок меблів" за адресою: місто Київ, бульвар Дружби народів, 23.
© ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
    Всi права застережено