Головна » Повідомлення про збори ПАТ "ЛНП"

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Лисичанськнафтопродукт"!

Повідомляємо Вам, що Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" (ід. код 03484062), далі-ПАТ "ЛНП",  адреса місцезнаходження: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, відбудуться 28 квітня 2016р. о 10:00 за місцевим часом за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 09:00 до 09:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:

 1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
 2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
 3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 24 годину 22.04.2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛНП".
 2. Про обрання членів лічильної комісії ПАТ "ЛНП".
 3. Про затвердження річного звіту ПАТ "ЛНП".
 4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП".
 5. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ "ЛНП" з урахуванням вимог, передбачених законом.
 6. Про прийняття рішення по результатам розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
 7. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП".
 8. Про обрання членів Наглядової ради.
 9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПАТ "ЛНП", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що вповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради ПАТ "ЛНП".
 10. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії,  обрання Ревізійної комісії.

Додаткова інформація до п.3 порядку денного зборів:

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ЛНП" за 2015 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2015р.

2014р.

Усього активів

22 659

38 048

Основні засоби

4 790

7 112

Довгострокові фінансові інвестиції

6 708

6 708

Запаси

2 446

1 824

Сумарна дебіторська заборгованість

3 761

19 791

Грошові кошти та їх еквіваленти

5 133

808

Нерозподілений прибуток

18 533

29 545

Власний капітал

21 347

32 754

Статутний капітал

2 814

2 814

Довгострокові зобов’язання

 

1 921

Поточні зобов’язання

1 312

3 373

Чистий прибуток (збиток)

(11 407)

 (10 096)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56 277 393

56 277 393

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

61

64

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на третьому поверсі, відповідальна особа – Головний юрисконсульт Сухов Максим Миколайович. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-39.

Наглядова рада ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"

ОСТАННI НОВИНИ
11.08.2017
ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ"! Депозитарна установа – ТОВ "Фондова компанія "Трансферт" повідомляє про внесення змін до типового Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
11.08.2017
Відбулись річні загальні збори акціонерів в акціонерних товариствах на яких були прийняті рішення про зміну типу з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
18.04.2016
17 квітня 2016 року відбулись річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "Магазин "Будинок меблів" за адресою: місто Київ, бульвар Дружби народів, 23.
© ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
    Всi права застережено