Головна » Повідомлення про збори ПАТ "КРУПТАКО"

Публічне акціонерне товариство "Крушинський птахівничий комплекс"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних зборів акціонерів

Шановний акціонере! Публічне акціонерне товариство "Крушинський птахівничий комплекс", код ЄДРПОУ 30967249, Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, повідомляє, що 28 квітня 2016 року о 12:00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Крушинський птахівничий комплекс" за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, адмінбудівля, 2-й поверх, кімната переговорів.  Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 11:00 до 11:45 годин за місцевим часом.

У річних загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку, складеного станом на 22 квітня 2016 року, та які мають право на таку участь або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Крушинський птахівничий комплекс":

 1. Про обрання лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
 8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рік.
 9. Про зміну типу Товариства з публічного та приватне.
 10. Затвердження змін до Статуту Товариства.
 11. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
 12. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 16. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
 17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства.
 19. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів.
 20. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська область,  Васильківський район,  село Крушинка, вул. Колгоспна, будинок 11, 1-й поверх, приміщення бухгалтерії, у робочі дні з  9:00 до 13:00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються  питань  порядку  денного  –  Ярута Ірина Іванівна,  тел. (044) 354-29-60.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення.

Наглядова рада ПАТ "КРУПТАКО"

ОСТАННI НОВИНИ
11.08.2017
ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ"! Депозитарна установа – ТОВ "Фондова компанія "Трансферт" повідомляє про внесення змін до типового Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
11.08.2017
Відбулись річні загальні збори акціонерів в акціонерних товариствах на яких були прийняті рішення про зміну типу з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
18.04.2016
17 квітня 2016 року відбулись річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "Магазин "Будинок меблів" за адресою: місто Київ, бульвар Дружби народів, 23.
© ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
    Всi права застережено